Όροι Διαγωνισμού Superfoods στο Galinos4all 16/5 έως 26/5!

1)  To ‘Galinos4all’ διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στον τυχερό το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του ‘Galinos4all’ και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 16/05/2018 έως τις 26/05/2018.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα με κάθε ενός προιόντος Superfoods μπαίνετε στην κλήρωση για ένα πακέτο Superfoods συνολικής αξίας 57.70€!

4) Στον νικητή του διαγωνισμού θα διανεμηθεί μια σακούλα με 3 προιόντα superfoods (1 βασιλικό πολτό 50 caps, 1 σπιρουλίνα 180 caps, 1 ιπποφαές 30 caps) συνολικής αξίας 57,70 ευρώ.

Δώρα διαγωνισμού: 

5) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας ‘Galinos4all’ στις 26/05/2018.  Συγκεκριμένα, μετά το πέρας του διαγωνισμού, θα αναδειχθεί 1 νικητής, ο οποίος θα κερδίζει το αναγραφόμενο δώρο.

Το galinos4all.gr δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής τους. 

6) Ο νικητής του δώρου θα πρέπει να αξιοποιήσει το δώρο του από τις 27/05/2018 έως τις 05/06/2018 (εξαιρούνται οι ημέρες αργίας και εορτών). Ο συντονισμός για τις ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των δώρων θα διενεργηθεί μέσω του galinos4all.gr.

7) Ο νικητής του δώρου θα παραλάβει το δώρο του με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους μέσω email που θα σταλεί στο “Galinos4all.gr” με σκοπό την ταυτοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων με το λογαριασμό τους στο galinos4all.gr.

8)  Κατά τις κληρώσεις θα αναδεικνύεται ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθούν ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, τα δώρα που τυχόν δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στον αρχικό νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

9) Ο νικητής του δώρου θα ειδοποιηθεί με την αποστολή email ή με ανακοίνωση στη σελίδα του Galinos4all στο Facebook με όνομα www.facebook.com/galinos4all/.

10) To Galinos4all.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα www.galinos4all.gr καθώς και στον ιστότοπo www.facebook.com/galinos4all/. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

11) Αν κάποιος νικητής αρνηθεί οποιοδήποτε δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 10/05/2018, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή. 

12) Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του ‘Galinos4all.gr’ είναι η εξασφάλιση για τον νικητή του δώρου που κέρδισε.

13) To ‘Galinos4all.gr’ δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.galinos4all.gr και στο www.facebook.com/galinos4all/. To ‘Galinos4all.gr’ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους καιπροϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή τουδιαγωνισμού.